Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ahoj přátelé. Řídíme se zdravým rozumem a čistým srdcem, přesto žijeme v právním státě a je nutné vše vydefinovat níže. Pokud však budete mít jakékoliv otázky, pište nám jednoduše rovnou na naší emailovou adresu pohodove@astralnicestovani.cz kde spolu vše v pohodě zvládneme :)

KDO JSME A KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Obchodník a správce údajů ALYS UNIVERSE LTD., Certificate: 12207968, Registered Adress & Office: 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, United Kingdom, pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách www.ALYSUNIVERSE.com, www.Astral.University, www.MyAstralBody.com, www.laskyplnysvet.cz, www.astralniakademie.cz, www.astralnicestovani.cz , www.tvorsvujsvet.cz, www.mujterapeut.cz a další.

Pro on-line komunikaci, vyřizování reklamace i jen pohodovému popovídání používáme naší email adresu uvedenou výše.

JAK OBCHODUJEME

Jsme firma, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, audionahrávky, videonahrávky, mp3, terapie, telefonáty, videokonference, eknihy, … ) v oblasti mentálního rozvoje, duchovního poznání, on-line marketingu, online podnikání a v oblasti osobního rozvoje. Blíže se o našich produktech dozvíte v části NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY.
 
Smlouvy jsou uzavírány v anglickém jazyce. Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu či služby. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 
Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, a podobně…) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 
Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 
Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s evropským zákonem o ochraně osobních údajů. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu, zboží, nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, audionahrávky, videonahrávky, mp3, terapie, telefonáty, videokonference, eknihy, … ) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 
Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje, duchovního poznání, on-line marketingu a on-line podnikání. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. životních zkušeností, duchovních naladění, vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Více pak dále.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden dále, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny dále.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny dále. Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete dále.

VRÁCENÍ PENĚZ

Protože jsme prodejce digitálních služeb, nemůžeme zaručit vrácení peněz. Při případném prodeji fyzických produktů působíme vždy jako prostředník mezi našimi partnery, a proto jsme připraveni vám poskytnout asistenci při řešení vzniklé situace. Rádi vám pomůžeme s komunikací ohledně této situace. Kontaktujte nás jednoduše prostřednictvím našeho e-mailu uvedeného výše.

OBCHODNÍK A SPRÁVCE ÚDAJŮ

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Čtením webových stránek, především pak odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT, KOUPIT, či podobné v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme :)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu se zákoníkem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“, „zákazník“ či „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na našich internetových adresách (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služeb od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v anglickém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.6. Podmínky se vztahují i na běžného návštěvníka webových stránek. Jakožto ochrana osobních údajů.
 
1.7. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 
1.8. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na našich webových stránkách.
 
1.9. V případě, že obchodní podmínky jsou uvedeny i v jiném než anglickém jazyce, kupující bere na vědomí, že se jedná pouze o informativní překlad a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí bude mít vždy přednost její anglické znění.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání služeb. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Případné ustanovení občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář (dále společně jen jako „objednávka“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - Jméno, příjmení, adresa, email. - Objednané služby které „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. - Způsob úhrady kupní ceny služeb a to platební kartou, a je-li umožněno tak bankovním převodem, či jiným předem dohodnutým způsobem. - Údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných služeb. - Informace o nákladech spojených s dodáním služeb.
 
3.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či podobné. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 
3.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služeb, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 
3.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 
3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 
3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 
3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a podobně, …) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
3.13. Označení produktu (zboží) či služeb, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.
 
3.14. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “ či podobné. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 
3.15. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání.
 
3.16. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 
3.17. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 
3.18. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jejich převzetím.
 
3.19. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

4. CENA SLUŽEB, ZPŮSOB ÚHRADY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - Je-li umožněno, pak bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“) který je sdělen emailem při objednávce, přímo na webových stránkách, nebo jinou cestou; - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; - bezhotovostně platební kartou;
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním služeb.
 
4.3. V případě požádání zálohy od kupujícího, či jiné obdobné platbu, není tímto dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním služeb kupujícímu. Případné ustanovení občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.7. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
4.9. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 
4.10. U vybraných produktů prodávajícího je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 
4.11. ZPŮSOB ÚHRADY
 
4.11.1. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 
4.11.2 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti platební brány. Využít můžete těchto možností plateb: Online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro, nebo Bankovním převodem na základě faktury.
 
4.11.3. Platba může být jednorázová, ale také opakovaná. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Podmínky se vztahují i na opakovaný prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny dále.
 
4.11.4. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 
4.11.5. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: O dodávce služeb v internetovém digitálním obsahu, pokud jste již zahájili stahování nebo streaming. V takovém případě se vzdáváte svého práva na odstoupení od smlouvy. O dodávce služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího. O dodání digitálního obsahu.
 
5.2. V případě předčasného odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením služeb prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služeb nemůže být vráceno.
 
5.3 V případě nevhodného chování kupujícího (společenské chování, krajní jednání, a podobné), může být okamžitě zamezen přístup ke službě bez nároku na vrácení peněžních prostředků a nákladů.
 
5.4. V případě nároku na úhradu škody vzniklé na služeb je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.5. Do doby převzetí služeb kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.6. Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek či výhoda, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se služeb prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek či výhodu.
 
5.7.Kupující má právo odstoupit od smlouvy a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Automatický nákup navazujícího členství, předplatného či navazujících nákupů se tímto ukončí. Již zakoupené služby se ukončí dnem vypršení předplacené služby, do té doby má k nim zákazník plný přístup. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 
5.8. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek: Odešlete váš projev vůle prosím emailou zprávou na naši výše uvedenou emailovou adresu. Stačí pohodově, lidsky, domluvíme se :) Pokud to je vhodné, přiložte spolu s uvedením číslo objednávky, jméno a datum nákupu. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, či u smluv o poskytování služeb. Pokud se domluvíme, peníze za službu/produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník potvrdí přijetí opravného daňového dokladu. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online produkt/službu, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 
5.9. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka, hrubé či nespolečenské chování.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽEB, DODACÍ PODMÍNKY

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat služeb na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít služby při dodání.
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno služby doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, nebo přímo produktu/služby.
 
6.5. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří (3) dnů, není-li uvedeno jinak.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu převzal: - Má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služeb a na základě reklamy jimi prováděné, - Se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá, - Služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - Služba je v odpovídajícím množství, míře, kvantitě a kvalitě. - Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. V případě, že služba při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 
7.4. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu.
 
7.5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci služeb.
 
7.6. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na naší emailové adrese uvedené výše. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 
7.7. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 
7.8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 
7.9. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line videokonference, online vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.
 
7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke službám zaplacením celé kupní ceny služeb.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
 
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jiné, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících služeb nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
9.10. Osobní údaje kterýmžto jsou email, IP adresa, jméno, příjmení, adresa a další informace drží Prodávající v soukromí a jen pro zmocněnce v interních záležitostech tohoto webu.
 
9.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
9.12. Osobní údaje kterýmžto jsou email, IP adresa, jméno, příjmení, adresa a další informace drží Prodávající v soukromí a jen pro zmocněnce v interních záležitostech tohoto webu.
 
9.13. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
10.3. Zásady používání souborů cookie. Naše webové stránky dle zásad zpracování osobních údajů zákazníků a návštěvníků v souladu s GDPR využívají soubory cookies. Cookies je malé množství dat, díky kterým si webová stránka dokáže zapamatovat Vaše úkony a nastavení. Tím pádem je příští návštěva daleko produktivnější a jednodušší. Cookies lze použít k celé řadě účelů. My tyto soubory využíváme zejména k uživatelsky přívětivějšímu přístupu k zákazníkům. Cookies si pamatují přihlašovací email, vyplněné formuláře, a jiné drobné nastavení. Dále používáme cookies třetích stran pro naše oprávněné zájmy za účelem internetové reklamy a obchodu. Jde zejména o vydavatele: Google Analytics (Analytical, Tracking), Google AdWords, (Tracking, Konverzní, Remarketing), Facebook (Tracking, Konverzní, Remarketing), Sklik ( Tracking, Konverzní, Remarketing), všechny s maximální dobou trvání. I jiné společnosti a služby.
 
Správa souborů cookies: Všechny moderní prohlížeče mají cookies ve výchozím nastavení automaticky aktivní, pokud nebylo zvolena jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies. Pro jednotlivé webové stránky můžete omezit a nebo zcela zablokovat cookies v nastavení příslušného prohlížeče.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena elektronickou poštou, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní elektronickou adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím odesláno ve lhůtě pro odstoupení.
 
11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 
11.3. Smluvní strany vzájemnou korespondenci doručují prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

12.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 
12.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

13.1. Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace, které zprostředkováváme my, nebo lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědní za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
 
13.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 
13.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.
 
13.4. Používáním našich produktů a služeb potvrzujete, že jste dosáhli plnoletosti, že neužíváte jakákoliv antipsychotika a že jste zcela psychicky zdrávi.

14. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY A SLUŽBY

14.1. PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE
Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodejcem. Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu. Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře. V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby. V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, případně odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího. Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí splátky řádně a včas. Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury. Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti. U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 14 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky. Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností.
 
14.2. ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE, WORKSHOPY
Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí emailové domluvě. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář. Platba může probíhat i online. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity. Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však dva (2) dny před konáním semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku. Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře. Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního a duchovního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své. Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
 
14.3. ŽIVÉ AKCE - STORNO PODMÍNKY
Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na naši emailovou adresu uvedenou výše. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky. Pokud se odhlásíte více jak 90 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře. Pokud se odhlásíte méně než 90 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné služby či online produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 7 dnů přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek, zřizovací poplatek, pronájem apod.). Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu. Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
 
14.4. PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB
V případě zakoupení služeb na základě měsíčních plateb, zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby. Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána z platební karty. Datum prvního stržení je vždy při objednávce a další platby vždy za měsíc. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami je zákazník předem informován. Pokud chce zákazník udělat změnu v nastavení opakovaných plateb, tak se obrátí na prodávajícího emailovou zprávou na náš email uvedený výše. Údaje platební karty zákazníka jsou uloženy u platební brány s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu dle nejvýše pro ně dosažitelné úrovně datové bezpečnosti ve finančním sektoru.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
15.4. Kontaktní údaj prodávajícího je elektronická emailová pošta s adresou uvedenou výše.
 
15.5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v Obchodních podmínkách. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na naší emailové adrese uvedené výše. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

16. PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST / JURISDICTION

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Návštěvník i kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím našich webových stránek objednává ve Spojeném království. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.1. 2020.

17. DĚKUJEME

A nyní… musíme opravdu říci že vám děkujeme, přátelé, že jdeme společně a vše zvládneme. Jistě nám kdykoliv pište na naši emailovou adresu. Těšíme se na další setkávání s vámi a děkujeme, že spolu tvoříme lepší svět :)